:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
หัวหน้าส่วนราชการ
นายบรรพต เมื่องชืน
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนวัตร สุนันต๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวหทัยกาญจน์ ก๋ามิ่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางกิสสรา ธนภรณ์เชื้อใจมา
ผู้อำนวยการกองคลัง