:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
กองช่าง
นายบรรพต เมืองชื่น
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรพต เมืองชื่น
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นางสาวลลิตา ทาจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเจษดา เจนคิด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวรุ่งทิวา มาก๋า
พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยธุรการ
นายธนกร ต้นจำปี
พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
นายชัชพิสิฐ จินาแพร่
พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างโยธา