:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ใบงานที่ 1 เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66
2 ใบงานที่ 2 เรื่อง การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66
3 ใบงานที่ 3 เรื่อง การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66
4 ใบงานที่ 4 เรื่อง การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 3 ก.พ. 66
5 ใบงานที่ 5 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66
6 ใบงานที่ 6 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66
7 ใบงานที่ 7 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66
8 ใบงานที่ 8 เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66
9 ใบงานที่ 9 เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66
10 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66
11 ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66
12 ใบความรู้ที่ 3 เรื่องการเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66
13 ใบความรู้ที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 3 ก.พ. 66
14 ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66
15 ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น 3 ก.พ. 66