:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จัดการประชุมประจำเดือนของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2566 ในวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และได้มอบเ

6 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร