:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางลัดดาวัลย์ หาญจักรแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ และพนักงาน ได้มอบทรายอะเบทให้แก่รพ.สต.บ้านร่องเคาะ รพ.สต.บ้านวังใหม่ และ รพ.สต.บ้านดอนแก้ว

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร