:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

16 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  จาก นางสาวมฤดี หวานดี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องเคาะ และพระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท เจ้าคณะตำบลร่องเคาะ เขต 2 เจ้าอาวาทวัดทุ่งฝูง เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความรักความสามัคคี ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร