:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาค 2566 ทางคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในสังกัด อบต.ร่องเคาะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ตลอดจนประชาชนตำบลร่องเคาะร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่คัดแยกแล้วในเขตพื้นที่ตำบลร่องเคาะทั้ง 17 หมู่บ้าน

11 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ทางคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในสังกัด อบต.ร่องเคาะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ตลอดจนประชาชนตำบลร่องเคาะร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่คัดแยกแล้วในเขตพื้นที่ตำบลร่องเคาะทั้ง 17 หมู่บ้าน ขยะคัดแยกทั้งหมด 3,020 กิโลกรัม แยกเป็น ขยะเชื้อเพลิง จำนวน 1,829 กิโลกรัม  ขยะอันตราย 237  กิโลกรัม และ  ขยะรีไซเคิล  954 อีกทั้งยังเป็นการพบปะ  และให้ความรู้  แนวทางการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ติดตามกิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนของราษฎรตำบลร่องเคาะ ประจำเดือน มีนาคม 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร