:
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 054-834142-3

ชื่อ: กิจกรรมทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ป่าชุมชนบ้านแม่ลืน หมู่ที่ 5 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

26 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร